مدیر عامل


آقاي شهرام نفيسي
داراي مدرك ليسانس در رشته مديريت بازرگاني و بيش از 36 سال تجربه كار و مديريت در بخش‌هاي مختلف و از سال 1374 تاكنون مديرعامل شركت همايش پويا.رئيس هيات مديره


آقاي ايزد فتوت احمدي
داراي مدرك ليسانس در رشته بانكداري و بيش از 38 سال تجربه كار و مديريت در بخش‌هاي مختلف.

 


 

 

 

 

 

 

 

| واحد روابط عمومی | واحد بازرگانی | واحد گرافیک | کامپیوتر و بانک اطلاعاتی | واحد خدمات | واحد آموزش |

| ارائه خدمات مشاوره | پیمانکاران زیر مجموعه | مدیران شرکت |


 

 

صفحه اصلی

درباره ما

پروژه های جاری

آرشیو

تماس با ما

لینک ها

همکاران ما